PRÁVNÍ OZNÁMENÍ

Webové stránky www.williams-humbert.com (dále jen „Webové stránky“) jsou vlastnictvím společnosti BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT SA (dále jen „SPOLEČNOST“), s DIČ A11606779 a sídlem na adrese Ctra. Nacional IV, Km 647- Jerez de la Frontera (Cádiz, Španělsko). Společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Cádizu, svazek 798, list 112, strana CA-5855.
SPOLEČNOST vás vítá a vyzývá vás, abyste si pozorně přečetli Všeobecné podmínky používání těchto webových stránek (dále jen „Všeobecné podmínky používání“), které popisují podmínky, které se budou vztahovat na vaše prohlížení webových stránek v souladu s ustanoveními platných španělských právních předpisů. Vzhledem k tomu, že SPOLEČNOST může tyto Všeobecné podmínky používání v budoucnu změnit, doporučujeme vám je pravidelně navštěvovat, abyste byli o provedených změnách řádně informováni.
S cílem zajistit, aby používání webových stránek splňovalo kritéria transparentnosti, srozumitelnosti a jednoduchosti, informuje SPOLEČNOST uživatele, že jakýkoli návrh, pochybnost nebo dotaz týkající se všeobecných podmínek používání bude přijat a vyřešen na základě kontaktu se SPOLEČNOSTÍ prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]

 

1. Předmět


SPOLEČNOST poskytuje obsah a služby, které jsou dostupné na webových stránkách, v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami používání a Zásadami zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“). Přístup na tyto Webové stránky nebo jejich používání v jakékoli formě zakládá status „Uživatele“ a znamená bezvýhradný souhlas s každou z těchto Všeobecných podmínek používání, přičemž SPOLEČNOST si vyhrazuje právo je kdykoli změnit. Proto je povinností každého uživatele, aby si při každém přístupu na tuto Webovou stránku pečlivě přečetl platné Všeobecné podmínky používání, a pokud s některým z jejich ustanovení nesouhlasí, měl by se zdržet používání těchto Webových stránek.
Dále je třeba upozornit, že příležitostně mohou být stanoveny zvláštní podmínky pro používání určitého obsahu a/nebo služeb na Webových stránkách a používání takového obsahu nebo služeb představuje souhlas se zvláštními podmínkami v nich uvedenými.


2. Služby


Prostřednictvím Webových stránek nabízí SPOLEČNOST Uživatelům možnost přístupu k: Informacím o SPOLEČNOSTI a společnostech její skupiny, jejich kontaktním údajům, jejich produktech a službách, jejich umístění – Kontaktní rubrice pro zadávání dotazů s uvedením vašich osobních údajů – Odkazům pro přístup k sociálním sítím (dále jen „Služby“).

 

3. Soukromí a zpracování osobních údajů


SPOLEČNOST zpracovává vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Informace o zpracování vašich osobních údajů v souladu s článkem 13 oddílu 2 výše uvedeného nařízení naleznete na této adrese.


4. Průmyslové a duševní vlastnictví


Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerý obsah zveřejněný na Webových stránkách, a zejména designy, texty, obrázky, loga, ikony, tlačítka, software, obchodní názvy, značky nebo jakékoli jiné prvky způsobilé k průmyslovému a/nebo obchodnímu využití, jsou předmětem práv duševního a průmyslového vlastnictví, a že veškeré značky, obchodní názvy nebo rozlišovací znaky, veškerá práva průmyslového a duševního vlastnictví na obsah a/nebo jakékoli jiné prvky vložené na stránky, jsou výhradním vlastnictvím SPOLEČNOSTI a/nebo třetích stran, které mají výhradní právo je používat. Uživatel se proto zavazuje, že nebude takový obsah reprodukovat, kopírovat, distribuovat, zpřístupňovat nebo jakýmkoli jiným způsobem veřejně šířit, přetvářet nebo upravovat, přičemž SPOLEČNOST nenese žádnou odpovědnost za jakékoli nároky vyplývající z porušení těchto povinností. Přístup na Webové stránky v žádném případě neznamená vzdání se těchto práv, jejich předání, udělení licence nebo jejich úplný či částečný převod. Tyto Všeobecné podmínky používání webových stránek nepřiznávají uživatelům žádná další práva na používání, úpravu, využívání, reprodukci, distribuci nebo veřejné šíření těchto Webových stránek a/nebo jejich obsahu. Jakékoli využití či uplatnění jakýchkoli práv je podmíněno předchozím a výslovným povolením uděleným za tímto účelem SPOLEČNOSTÍ nebo třetí stranou, která je držitelem dotčených práv.
Obsah, texty, fotografie, designy, loga, obrázky, počítačové programy, zdrojové kódy a obecně jakákoli duševní tvorba na tomto webu, stejně jako web jako celek, jakožto multimediální umělecké dílo, jsou chráněny autorským právem na základě právních předpisů o duševním vlastnictví. SPOLEČNOST je vlastníkem prvků, které tvoří grafický design Webových stránek, nabídek, navigačních tlačítek, kódu HTML, textů, obrázků, textur, grafiky a jakéhokoli jiného obsahu Webových stránek, nebo má v každém případě odpovídající oprávnění k používání těchto prvků. Obsah uvedený na těchto Webových stránkách nesmí být v žádné formě a žádným způsobem bez předchozího písemného souhlasu reprodukován jako celek ani po částech, přenášen nebo zaznamenáván jakýmkoli systémem sběru informací.
Stejně tak je zakázáno odstraňovat, obcházet a/nebo manipulovat s autorskými právy, jakož i s technickými ochrannými prvky nebo jakýmikoliv informačními mechanismy, které mohou být součástí obsahu. Uživatel těchto Webových stránek se zavazuje respektovat výše uvedená práva a vyvarovat se jakéhokoli jednání, které by je mohlo poškodit, a SPOLEČNOST si v každém případě vyhrazuje právo využít jakékoli právní prostředky nebo kroky, které může mít k dispozici na obranu jejích legitimních práv duševního a průmyslového vlastnictví.

 

5. Povinnosti a závazky uživatele Webových stránek


Uživatel se zavazuje:• Používat Webové stránky, jejich obsah a služby vhodným a zákonným způsobem v souladu s: (i) aktuálně platnými právními předpisy; (ii) Všeobecnými podmínkami používání webových stránek; (iii) obecně uznávanými dobrými mravy a zvyklostmi; a (iv) veřejným pořádkem.
• Zajistit si všechny prostředky a technické požadavky nezbytné pro přístup k Webovým stránkám.
• Uvádět pravdivé informace při vyplňování osobních údajů do formulářů na Webových stránkách a neustále je aktualizovat tak, aby vždy odpovídaly skutečné situaci Uživatele. Uživatel nese výhradní odpovědnost za jakákoli nepravdivá nebo nepřesná prohlášení a za škody způsobené SPOLEČNOSTI nebo třetím stranám v důsledku poskytnutých informací.
Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce se uživatel rovněž zdrží:
a) neoprávněného či podvodného využívání Webových stránek a/nebo jejich obsahu k nedovoleným účelům nebo cílům, které jsou zakázány těmito Všeobecnými podmínkami používání, které poškozují práva a zájmy třetích stran nebo které mohou jakýmkoli způsobem poškodit, znehodnotit, přetížit, zhoršit nebo ztížit běžné používání služeb nebo dokumentů, souborů a všech typů obsahu uložených v jakémkoli výpočetním zařízení;
b) přístupu nebo pokusu o přístup ke zdrojům nebo vyhrazeným částem Webových stránek bez dodržení podmínek vyžadovaných pro takový přístup;
c) poškození fyzických nebo logických systémů Webových stránek, jejich poskytovatelů nebo třetích stran;
d) zavádění nebo šíření počítačových virů nebo jiných fyzických či logických systémů, které mohou způsobit poškození fyzických nebo logických systémů SPOLEČNOSTI, jejích dodavatelů nebo třetích stran;
e) snah o přístup k údajům SPOLEČNOSTI, poskytovatelů třetích stran a ostatních uživatelů, jejich používání a/nebo manipulace s nimi;
f) reprodukce nebo kopírování, distribuce, zpřístupnění prostřednictvím jakékoli formy veřejné komunikace, přetvoření nebo úpravy obsahu, pokud to není povoleno vlastníkem příslušných práv nebo pokud to není povoleno zákonem;
g) odstraňování, zatajování či manipulování s informacemi o právech duševního nebo průmyslového vlastnictví a dalších údajích identifikujících práva SPOLEČNOSTI nebo třetích stran, které jsou součástí obsahu, jakož i s technickými ochrannými prvky nebo jakýmikoliv informačními mechanismy, které mohou být do obsahu vloženy;
h) získávání a snahy o získání obsahu jinými prostředky nebo postupy než těmi, které byly případně k tomuto účelu zpřístupněny nebo které byly výslovně uvedeny na Webových stránkách, kde se obsah nachází, nebo obecně těmi, které se na internetu běžně používají, jelikož nepředstavují riziko poškození nebo vyřazení Webových stránek a/nebo obsahu z provozu.
i) Uživatel se zavazuje zejména, nikoli však výlučně, nepředávat, nešířit ani nezpřístupňovat třetím osobám informace, data, obsah, zprávy, grafiku, kresby, zvukové a/nebo obrazové soubory, fotografie, nahrávky, software a obecně jakýkoliv materiál, který:

i. by byl jakýmkoli způsobem v rozporu se základními právy a veřejnými svobodami uznanými ústavou, mezinárodními smlouvami a ostatními platnými právními předpisy, nebo by tato práva a svobody narušoval;
ii. podněcuje, vyvolává nebo propaguje trestné, hanlivé, pomlouvačné nebo násilné jednání nebo obecně jednání v rozporu se zákonem, morálkou, obecně uznávanými dobrými mravy či veřejným pořádkem;
iii. podněcuje, vyvolává nebo podporuje diskriminační jednání, postoje nebo myšlenky na základě pohlaví, rasy, náboženského vyznání, přesvědčení, věku nebo postavení;
iv. obsahuje, nabízí nebo umožňuje přístup k produktům, prvkům, zprávám a/nebo službám, které jsou trestné, násilné, urážlivé, škodlivé, ponižující nebo obecně v rozporu se zákonem, obecně uznávanými mravy a zvyklostmi nebo veřejným pořádkem;
v. vyvolává nebo může vyvolat nepřijatelný stav úzkosti nebo strachu;
vi. vyvolává nebo podněcuje k praktikám, které jsou nebezpečné, riskantní nebo škodlivé pro zdraví a psychickou rovnováhu;
vii. je chráněn právními předpisy na ochranu duševního nebo průmyslového vlastnictví SPOLEČNOSTI nebo třetích stran bez předchozího souhlasu k zamýšlenému použití;
viii. je v rozporu se ctí, osobním a rodinným soukromím nebo sebepojetím jednotlivců;
ix. představuje jakoukoli formu reklamy;
x. obsahovat jakýkoli typ viru nebo programu, který narušuje normální fungování Webových stránek.
Pokud je vám poskytnuto heslo pro přístup k některým službám a/nebo obsahu webových stránek, zavazujete se, že jej budete používat opatrně a že jej budete vždy udržovat v tajnosti. V důsledku toho odpovídá za jejich řádnou ochranu a důvěrnost a zavazuje se, že je dočasně ani trvale neposkytne třetím stranám nebo že třetím stranám neumožní přístup k výše uvedeným službám a/nebo obsahu. Stejně tak má povinnost oznámit SPOLEČNOSTI jakoukoli událost, která by mohla souviset s nesprávným použitím jeho hesla, jako je mimo jiné jeho krádež, ztráta nebo neoprávněný přístup, aby bylo možné přistoupit k okamžitému zrušení hesla. V důsledku toho je SPOLEČNOST až do výše uvedeného oznámení zproštěna jakékoli odpovědnosti, která by mohla vzniknout v důsledku nesprávného použití hesla, a je odpovědná za jakékoli nezákonné použití obsahu a/nebo služeb Webových stránek jakoukoli neoprávněnou třetí stranou.
Pokud z nedbalosti nebo úmyslně nedodrží některou z povinností stanovených v těchto Všeobecných podmínkách používání, odpovídá za veškeré škody, které mohou SPOLEČNOSTI a/nebo třetím stranám vzniknout v důsledku nedodržení povinnosti.


6. Povinnosti


SPOLEČNOST nezaručuje nepřetržitý přístup, ani správné zobrazení, stahování nebo používání prvků a informací obsažených na stránkách Webu, které mohou být blokovány, omezeny nebo rušeny faktory nebo faktory mimo její kontrolu.
SPOLEČNOST nenese žádnou odpovědnost za rozhodnutí, která mohou být učiněna v důsledku přístupu k nabízenému obsahu nebo informacím.
SPOLEČNOST může přerušit poskytování služby nebo okamžitě ukončit vztah s uživatelem, pokud zjistí, že používání Webových stránek nebo některé z nabízených služeb je v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami používání. SPOLEČNOST neodpovídá za žádné škody, ztráty, nároky nebo výdaje vzniklé v souvislosti s používáním Webových stránek. Odpovídá pouze za co nejrychlejší odstranění obsahu, který může způsobit takovou škodu, a to pouze za předpokladu, že je to oznámeno. Zejména neodpovídá za škody, které mohou vzniknout mimo jiné v důsledku:
i. rušení, přerušení, poruch, opomenutí, telefonních poruch, zpoždění, zablokování nebo odpojení v provozu elektronického systému, způsobené nedostatky, přetížením a chybami v telekomunikačních linkách a sítích nebo jakoukoli jinou příčinou, kterou SPOLEČNOST nemůže ovlivnit;
ii. nedovolených zásahů prostřednictvím škodlivého softwaru jakéhokoli druhu a jakýchkoli komunikačních prostředků, jako jsou počítačové viry nebo jiné prostředky;
iii. nesprávného nebo nevhodného používání Webových stránek;
iv. chyb zabezpečení nebo prohlížení způsobené nesprávnou funkcí prohlížeče nebo používáním jeho neaktualizovaných verzí; Správci SPOLEČNOSTI si vyhrazují právo zcela nebo částečně stáhnout jakýkoli obsah nebo informace uvedené na Webových stránkách.
SPOLEČNOST vylučuje jakoukoli odpovědnost za škody jakéhokoli druhu, které mohou být způsobeny zneužitím volně dostupných služeb a jejich používáním uživateli Webových stránek. Stejně tak nenese SPOLEČNOST žádnou odpovědnost za obsah a informace, které může obdržet na základě formulářů pro sběr údajů, a to pouze v případě poskytování služeb konzultací a řešení dotazů. Naproti tomu v případě způsobení škody v důsledku nedovoleného nebo nesprávného použití těchto služeb může SPOLEČNOST po uživateli požadovat náhradu způsobené škody.
Uživatel je povinen chránit SPOLEČNOST před jakýmikoliv škodami vyplývajícími z nároků, žalob nebo požadavků třetích stran v důsledku svého přístupu k Webovým stránkám nebo jejich používání, odškodnit ji a zajistit, aby jí nevznikla škoda. Rovněž se zavazujete odškodnit SPOLEČNOST za veškeré škody vzniklé v důsledku používání „robotů“, „spiderů“, „crawlerů“ nebo podobných nástrojů používaných za účelem shromažďování nebo získávání dat nebo jakéhokoli jiného jednání z vaší strany, které nepřiměřeně zatěžuje provoz Webových stránek.


7. Hypertextové odkazy


Uživatel se zavazuje, že nebude žádným způsobem, a to ani prostřednictvím hypertextového odkazu, reprodukovat Webové stránky SPOLEČNOSTI nebo jakýkoli jejich obsah bez výslovného písemného souhlasu SPOLEČNOSTI.

Webové stránky SPOLEČNOSTI obsahují odkazy na jiné webové stránky spravované třetími stranami, aby se Uživateli usnadnil přístup k informacím partnerských a/nebo sponzorských společností. SPOLEČNOST proto nenese odpovědnost za obsah těchto webových stránek ani není v pozici garanta a/nebo poskytovatele služeb a/nebo informací, které mohou být nabízeny třetím stranám prostřednictvím odkazů třetích stran.
Uživateli se uděluje omezené, odvolatelné a nevýhradní právo vytvářet odkazy na domovskou stránku Webových stránek výhradně pro soukromé a nekomerční použití. Webové stránky, které obsahují odkaz na tyto Webové stránky, (i) nesmí vyvolávat dojem, že SPOLEČNOST doporučuje tyto webové stránky nebo jejich služby či produkty; (ii) nesmí zkreslovat svůj vztah ke SPOLEČNOSTI, ani uvádět, že SPOLEČNOST takový odkaz schválila, ani obsahovat ochranné známky, názvy, obchodní jména, loga nebo jiné rozlišovací znaky SPOLEČNOSTI; (iii) nesmí obsahovat obsah, který by mohl být považován za nevhodný, obscénní, urážlivý, kontroverzní, podněcující k násilí nebo diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo náboženství, odporující veřejnému pořádku nebo nezákonný; (iv) nesmí odkazovat na žádnou jinou stránku Webových stránek než na úvodní stránku; (v) musí odkazovat na samotnou adresu Webových stránek, aniž by odkazující webové stránky mohly reprodukovat Webové stránky jako součást svých webových stránek nebo v některém ze svých “rámů” nebo vytvářet „prohlížeč“ na některé ze stránek těchto Webových stránek. SPOLEČNOST může kdykoli požádat o odstranění jakéhokoli odkazu na Webové stránky, poté je nutné odkaz neprodleně odstranit. SPOLEČNOST nemůže kontrolovat informace, obsah, produkty nebo služby poskytované jinými webovými stránkami, které na tyto Webové stránky odkazují.
SPOLEČNOST proto nenese žádnou odpovědnost za jakýkoli aspekt takových webových stránek.


8. Cookies


Informace o souborech cookie najdete na tomto ODKAZU.


9. Doba platnosti a ukončení


Poskytování služeb těchto Webových stránek a dalších služeb je v zásadě časově neomezené. SPOLEČNOST však může jakoukoli službu Webových stránek ukončit nebo pozastavit. Pokud je to možné, SPOLEČNOST ukončení nebo pozastavení poskytování konkrétní služby oznámí.


10. Projevy a záruky


Obsah a služby nabízené na Webových stránkách mají obecně pouze informativní charakter. SPOLEČNOST proto jejich zpřístupněním neposkytuje žádné záruky ani prohlášení týkající se obsahu a služeb nabízených na Webových stránkách, včetně, mimo jiné, záruk zákonnosti, spolehlivosti, užitečnosti, pravdivosti, přesnosti nebo prodejnosti, s výjimkou případů, kdy taková prohlášení a záruky nelze vyloučit ze zákona.


11. Vyšší moc


SPOLEČNOST není odpovědná v případě nemožnosti poskytovat služby, pokud je to způsobeno dlouhodobým přerušením dodávek elektřiny, telekomunikačních linek, sociálními konflikty, stávkami, nepokoji, explozemi, povodněmi, jednáním a opomenutím vlády a obecně všemi případy vyšší moci nebo zásahy vyšší moci.


12. Řešení sporů.

 

Rozhodné právo a příslušnost soudů
Tyto všeobecné podmínky používání, stejně jako používání Webových stránek, se řídí španělským právem. Případné spory se budou řešit u soudů v Madridu.
Případná nevymahatelnost nebo neplatnost jakéhokoli ustanovení těchto Všeobecných podmínek používání podle platných právních předpisů nebo v důsledku soudního či správního rozhodnutí neznamená nevymahatelnost nebo neplatnost těchto Všeobecných podmínek používání jako celku. V takových případech provede SPOLEČNOST změnu nebo náhradu takového ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, které v maximální možné míře dosáhne cíle a záměru vyjádřeného v původním ustanovení.